----- باشگاه هوانوردی آسمان مینودشت ---- پاراگلایدر - پاراموتور ----
آموزش و اطلاع رسانی پرواز با پاراگلایدر - پاراموتور و برگزاری جشنواره ها و مسابقات کشوری و بین المللی در مینودشت استان گلستان
درباره وبلاگ


آموزش و اطلاع رسانی پرواز در مینودشت و انجام فستیوال و جشنواره ها و مسابقات بین المللی و سراسری پاراگلایدر در مینودشت
مرجعی کامل از اخبار - اطلاعات و مقالات روز پاراگلایدر و پاراموتور

مدیر وبلاگ : محمد قره جانلو

فهرست مطالب


مقدمه کتابفصل اول – كلیات

1- مقدمه

2- پاراگلایدر چیست ؟

3- جایگاه پاراگلایدر در انواع وسایل پروازی

1-3- پرواز كنندگان مصنوع دست بشر

2-3- تقسیم بندی از نظر كاربرد كلی

3-3- تقسیم بندی كلی وسایل هوایی

4-3- تقسیم بندی از نظر قدرت مانوری

5-3- تقسیم بندی از نظر چگالی

6-3- تقسیم بندی از نظر تامین قدرت پرواز

7-3- تقسیم بندی از نظر انواع هواپیماهای نظامی

8-3- تقسیم بندی از نظر انواع هواپیماهای غیر نظامی

9-3- تقسیم بندی از نظر سرنشین

10-3- تقسیم بندی از نظر وزن

11-3- تقسیم بندی از نظر پیكربندی

12-3- تقسیم بندی از نظر استاندارد

13-3- تقسیم بندی از نظر طول باند برخاست

14-3- تقسیم بندی از نظر تعداد بال

15-3- تقسیم بندی از نظر جنس بال

16-3- تقسیم بندی از نظر شكل بال

17-3- تقسیم بندی از نظر محل فرود

18-3- تقسیم بندی از نظر نوع موتور

19-3- تقسیم بندی از نظر تعداد موتور

20-3- تقسیم بندی از نظر برد

4- مقدورات و محسنات پاراگلایدر

5- محدودیت‌ها و معایب پاراگلایدر

6- اصطلاحات صحیح

7- اركان اساسی آموزش‌های هوایی

1-7- جسارت

2-7- توانایی و مهارت‌های فردی

3-7- انضباط فردی

4-7- معلومات علمی

8- سیر آموزش

9- معلم یگانه است !

خود آزماییفصل دوم – اصول پرواز : چهار نیروی پرواز

1- مقدمه

2- چهار نیروی پرواز

1-2- بردار برآیند ( Resultant )

3- نیروی برآ ( Lift

1-3- اصل برنولی

2-3- قانون سوم ( حركت ) نیوتن

3-3- Airfoil چیست؟

4-3- اجزای Airfoil

1-4-3- لبه حمله ( Leading Edge )

2-4-3- لبه فرار ( Trailing Edge )

3-4-3- خط وتر ( Chord Line )

4-4-3- انحنا ( Camber )

5-4-3- باد نسبی ( Relative Wind / Relative Airflow )

6-4-3- زاویه حمله( Angle Of Attack )

5-3- نا دیدنی !

1-5-3- یك سوال ؟

2-5-3- پاسخ

6-3- انواع بال

1-6-3- بال بالا

1-1-6-3- محاسن بال بالا

2-1-6-3- معایب بال بالا

2-6-3- زاویه نصب بال

7-3- كنترل نیروی برآ توسط خلبان

1-7-3- تغییر زاویه حمله

2-7-3- واماندگی( Stall )

3-7-3- علایم واماندگی

4-7-3- خروج از واماندگی

5-7-3- استفاده از هر دو Brake ( Flap )

4- نیروی وزن ( Weight / Gravity )

5- نیروی رانش ( Thrust / Force )

1-5- سوالی دیگر ؟

2-5- پاسخی دیگر

6- نیروی پسا ( Drag )

1-6- انواع پسا

1-1-6- پسای مزاحم ( Parasite Drag )

1-1-1-6- پسای ظاهری

2-1-1-6- پسای اصطكاك سطحی

3-1-1-6- پسای تداخلی

2-1-6- پسای القایی( Induced Drag )

3-1-6- پسای كلی( Total Drag )

خود آزماییفصل سوم – اصول پرواز: كاربرد علم آیرودینامیك در مانورهای پروازی

 1-مقدمه

2- محورهای پروازی

1-2- محور طولی ( Longitudinal Axis )

2-2- محور عرضی ( Lateral Axis )

3-2- محور عمودی ( Vertical Axis )

3- اوج گیری و نزول

1-3- عوامل موثر در اوج گیری

2-3- عوامل موثر در نزول

4- سرش( Glide )

1-4- زاویه و سرعت سرش

2-4- نسبت سرش

3-4- اثر وزن در سرش

5- گردش( Turn )

1-5- نیروهای موثر در گردش

2-5- تمایل به كجی بیش از حد ( دوران خارج از كنترل )

6- نیروی ثقل

1-6- ضریب نیروی ثقل

1-1-6- تعریف

2-1-6- شتاب جاذبه

3-1-6- ضریب بار

4-1-6- Load Factor

5-1-6- فرمول ضریب نیروی ثقل

1-5-1-6- G مثبت و منفی

2-6- ضریب نیروی ثقل و سرعت واماندگی

3-6- حدود ضریب نیروی ثقل

1-3-6- تعریف

2-3-6- پاراگلایدر و حدود ضریب نیروی ثقل

7- سرعت هنگام مانور

8- واماندگی ( Stall )

1-8- علل واماندگی

2-8- شناسایی و جبران واماندگی

1-2-8- واماندگی اولیه

2-2-8- واماندگی ثانویه

9- اثر زمین( Ground Effect )

1-9- در كجا رخ می‌دهد ؟

2-9- جریان حلقوی نوك بال

3-9- زاویه انحراف لایه‌های موجود هوا در سطح فوقانی

خود آزمایی
فصل چهارم – اصول پرواز: تعادل ، كنترل و پایداری

1- مقدمه

2- تعادل ( Trim )

1-2- نیروهای موثر بر تعادل

1-1-2- نیروهای موثر بر تعادل در هواپیما

2-1-2- نیروهای موثر بر تعادل در پاراگلایدر

2-2- انواع تعادل

1-2-2- تعادل طولی

2-2-2- تعادل عرضی / سمتی

3-2-2- تعادل عمودی / جانبی

3- كنترل ( Control )

1-3- كنترل وسیله هوایی

1-1-3- سطوح كنترل

1-1-1-3- سطوح كنترل در هواپیما

2-1-1-3- سطوح كنترل در پاراگلایدر

2-1-3- ابزار كنترل

1-2-1-3- ابزار كنترل در هواپیما

2-2-1-3- ابزار كنترل در پاراگلایدر

4- پایداری ( Stability )

1-4- انواع پایداری

1-1-4- پایداری استاتیكی

2-1-4- پایداری دینامیكی

خود آزماییفصل پنجم – محیط پروازی

1- مقدمه

2- تجسس یا ردیابی چشمی در پرواز

3- تشخیص ارتفاع سایر پرواز كنندگان

4- نقاط كور پروازی پاراگلایدر

5- عملیات در منطقه فرود

6- انجام مانورها در منطقه آموزشی

7- مقررات حق تقدم

1-7- حركت پشت سر هم

2-7- حركت روبرو / همگرا

3-7- همگرایی از یك سمت

8- حداقل ارتفاع ایمن

9- ارتفاع پروازی در پروازهای VFR

10- ملاحظات ویژه ایمنی

خود آزماییفصل ششم – ارتباطات رادیویی و قراردادی

1- مقدمه

2- انواع ارتباطات

1-2- ارتباطات رادیویی / سمعی

1-1-2- انتخاب رادیوی مناسب

1-1-1-2- Headphone

2-1-1-2- Helmet

2-1-2- نصب و حمل رادیو

3-1-2- شبكه رادیویی

4-1-2- نحوه مكالمه رادیویی

1-4-1-2- نحوه اعلام اعداد از رادیو

2-4-1-2- استفاده از كلمات معادل حروف

3-4-1-2- كلمات معادل حروف انگلیسی

4-4-1-2- كلمات معادل حروف فارسی

5-4-1-2- الگوی مكالمه رادیویی

2-2- ارتباطات قراردادی / بصری

1-2-2- ارتباطات قراردادی در روز

1-1-2-2- علایم ارسالی با حركات دست ( Hand Signals )

2-1-2-2- استفاده از تابلوهای رنگی

3-1-2-2- استفاده از كلاه و لباس رنگی

4-1-2-2- استفاده از لباس با رنگ‌های متمایز

2-2-2- ارتباطات قراردادی ( بصری ) در شب

خود آزماییفصل هفتم – آشنایی با پاراگلایدر

1- مقدمه

2- اجزای ساختمانی پاراگلایدر

1-2- بال ( Wing )

1-1-2- Canopy

1-1-1-2- لایه زیرین ( Lower Surface )

2-1-1-2- لایه بالایی ( Upper Surface )

3-1-1-2- سل‌ها ( Cells )

4-1-1-2- سكان ( Stabilizer )

5-1-1-2- سد عرضی

2-1-2- بندها ( Lines )

3-1-2- حلقه‌ها ( Links )

4-1-2- تسمه‌ها( Risers )

5-1-2- ترمزها / فرامین ( Brakes )

2-2- صندل( Harness )

1-2-2- انواع كلی صندل‌ها

2-2-2- موارد استفاده از صندل مبله

3-2-2- موارد استفاده از صندل غیر‌مبله

4-2-2- مقایسه صندل‌ها

3- بازدیدها

1-3- انواع بازدید

1-1-3- بازدیدهای نوبه‌ای

2-1-3- بازدیدهای موردی

3-1-3- بازدیدهای قبل از پرواز / بازدید نهایی

2-3- چك لیست( Check List )

4- حمل و نقل

1-4- انواع حمل و نقل

1-1-4- حمل و نقل با Canopy باز

1-1-1-4- حمل و نقل با Canopy باز به صورت پیاده

2-1-1-4- حمل و نقل با Canopy باز به صورت سواره

2-1-4- حمل و نقل با Canopy بسته

2-4- سایر نكات حمل و نقل

5- آماده سازی جهت پرواز / پوشیدن

6- نگهداری

7- نظافت

8- انبارداری

9- بسته بندی

1-9- كلیات

2-9- روش اول بسته بندی

3-9- روش دوم بسته بندی

4-9- روش سوم بسته بندی

خود آزماییفصل هشتم – ویژگی‌های پاراگلایدر

1- مقدمه

2- ویژگی‌های پروازی

3- انواع پاراگلایدر

1-3- انواع پاراگلایدر از نظر اندازه ( Size )

2-3- انواع پاراگلایدر از نظر تعداد Cell

3-3- انواع پاراگلایدر از نظر ابعاد دهانه Cell

4-3- انواع پاراگلایدر از نظر زاویه دهانه Cell

5-3- انواع پاراگلایدر از نظر تعداد Riser

6-3- انواع پاراگلایدر از نظر نمای بال

1-6-3- بال مستطیل

2-6-3- بال محدب

1-2-6-3- بال محدب از جلو

2-2-6-3- بال محدب از عقب

3-6-3- بال بیضی

4-6-3- بال تركیبی

7-3- انواع پاراگلایدر از نظر نسبت منظری

8-3- انواع پاراگلایدر از نظر Class / درجه مهارت خلبان

4- انتخاب بال مناسب جهت پرواز

خود آزماییفصل نهم – پروازهای ویژه

1- مقدمه

2- انواع پروازهای ویژه

1-2- پروازهای غیر عادی / خاص

1-1-2- پرواز Tandem

2-1-2- سایر موارد

2-2- پروازهای غیر ایمن / اضطراری ( Emergency )

1-2-2- خطر احتمالی )Distress (

2-2-2- خطر بروز نموده ( Urgency )

1-2-2-2-Stall

2-2-2-2- Tuck

3-2-2-2- فرود روی درخت و دكل

خود آزماییفصل دهم – آشنایی با تجهیزات پروازی

1- مقدمه

2- كلاه ایمنی

1-2- ضرورت استفاده از كلاه ایمنی

2-2- مناسب‌ترین كلاه ایمنی

3-2- مكمل كلاه ایمنی

4-2- حمل كلاه ایمنی

5-2- مراقبت از كلاه ایمنی

6-2- كلاههای ویژه

3- عینك ایمنی

1-3- خصوصیات عینك ایمنی

2-3- عینك پولاریزه

4- لباس پرواز

5- دستكش پرواز

6- زانو بند

7- ساق بند

8- بیضه بند

9- پوتین

10- Harness

1-10- انواع Harness

1-1-10- انواع Harness از نظر مهارت خلبان

1-1-1-10- Harness آموزشی

2-1-1-10- Harness حرفه‌ای

2-1-10- انواع Harness از نظر ساخت

1-2-1-10- Harness های تسمه‌ای

2-2-1-10- Harness های غیر‌مبله

3-2-1-10- Harness ویژه

2-10- لوازم الحاقی به Harness

1-2-10- Foam

1-1-2-10- انواع Foam از نظر جنس

2-1-2-10- محاسن و معایب استفاده از كیسه آب

2-2-10- Air Bag

11- تسمه Tandem

12- آستین باد ( Wind Sock )

13- تجهیزات دیگر

خود آزماییفصل یازدهم – هواشناسی و ، آب و هواشناسی برای خلبانی پاراگلایدر

 1- مقدمه

2- هوا چیست ؟

1-2- تفاوت هوا با آب و هوا

1-1-2- هوا

2-1-2- آب و هوا ( اقلیم )

2-2- تفاوت هواشناسی با آب و هواشناسی

3- عوامل تغییرات آب و هوایی

4- جو چیست ؟

1-4- نقش جو زمین

1-1-4- تنظیم كننده دمای هوا

2-1-4- تنظیم كننده رطوبت هوا

3-1-4- تنظیم كننده فشار هوا

2-4- ساختمان جو زمین

1-2-4- پوشش نازك گازی

2-2-4- مخلوط گوناگونی از گازها

3-2-4- لایه های هوا ( Atmosphere )

1-3-2-4- Troposphere

2-3-2-4- Tropopause

3-3-2-4- Stratosphere

4-3-2-4- سایر لایه ها

5- عناصر و عوامل آب و هوایی ( عناصر اقلیمی )

1-5- تابش

1-1-5- عوامل موثر در تابش خورشیدی

1-1-1-5- مقدار انرژی تابشی گسیل شده از خورشید

2-1-1-5- فاصله خورشید از زمین

3-1-1-5- ارتفاع خورشید

2-5- دما ( Temperature )

1-2-5- تعریف دما

2-2-5- اندازه گیری دما

1-2-2-5- انواع دما سنج‌ها

2-2-2-5- مقیاس‌های دما سنج‌ها

3-2-2-5- تبدیل مقیاس‌های دما سنجی

4-2-2-5- میانگین دما

3-2-5- دامنه گرما

4-2-5- عوامل موثر در دما

1-4-2-5- تغییرات شبانه روزی دما

2-4-2-5- تغییرات فصل

3-4-2-5- عرض جغرافیایی

4-4-2-5- ارتفاع از سطح زمین

5-4-2-5- ناهمواری و جهت آفتابگیری

6-4-2-5- ابرناكی

7-4-2-5- جریان‌های اقیانوسی

5-2-5- اهمیت مطالعه دما برای پرواز

3-5- فشار ( Presser )

1-3-5- تعریف فشار

2-3-5- فشار هوا و اهمیت آن

3-3-5- مقدار فشار هوا

4-3-5- تغییرات فشار هوا

1-4-3-5- ارتباط تغییر فشار با ارتفاع

2-4-3-5- ارتباط تغییر فشار با دما

خود آزماییفصل دوازدهم – بال كشی

1- مقدمه

2- آماده سازی بال

3- Take Off

4- بال كشی در باد صفر

5- بال كشی در شیب ملایم

6- بال كشی در باد زیاد

7- مقررات سایت پروازی

خود آزماییفصل سیزدهم - آشنایی با Take Off و Landing

1- مقدمه

2- برخاست

1-2- Take Off به روش Nil Wind

2-2- Take Off به روش Reverse

3- پرواز

4- فرود

1-4- فرود با سرعت كم

2-4- فرود با سرعت زیاد

5- پیشرفت

خود آزماییفصل چهاردهم – مانورهای پروازی

1- مقدمه

2- مانورS

3- مانورO

4- هدف زنی

5- پایان دوره

6- چشم انداز

خود آزماییكتابنامه

نوع مطلب : کتاب پاراگلایدر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 10 شهریور 1386 :: نویسنده : محمود مختاری

مقدمه

·         با پیشرفت زمان و تكنولوژی ، امكانات جدیدی پا به عرصه وجود گذاشته و مورد استفاده قرار میگیرند كه پیشتر از آن سابقه بهرهگیری از این امكانات نبوده است. همچنین بیش از یك دهه است كه به رشته ورزشی پاراگلایدر ، در كشور ما توجه شده است.

·          با توجه به این كه تاریخچه ارائه شده از این وسیله پروازی ، از اعتبار لازم برخوردار نبوده و كشورهای مختلف به شیوههای گوناگون خود را پیشقدم این رشته معرفی می‌نمایند ، بنابراین حقیر از ارائه تاریخچه در این كتاب صرف نظر نمودهام.  

·         در كتاب حاضر و نیز سلسله كتاب های آموزش های پاراگلایدر و پاراموتور كه شامل چهار كتاب میباشد (1- آموزش مقدماتی خلبانی پاراگلایدر 2- آموزش متوسطه خلبانی پاراگلایدر  3- آموزش مقدماتی خلبانی پاراموتور 4- آموزش متوسطه خلبانی پاراموتور ) موارد به صورت بند به بند ارائه میگردند تا از نظر آموزش ، سهولت درك بیشتری داشته باشند و این موضوع از مقدمه كتاب تا پایان رعایت شده است.

·         در ابتدای هر فصل هدفهای رفتاری مورد نظر جهت خلبانان آموزشی پاراگلایدر ارائه شده تا یادگیرنده نسبت به نكات اصلی توجه بیشتری نماید.

·         در انتهای هر فصل به عنوان نمونه ، سوالاتی تحت عنوان خود آزمایی ارائه شده تا خلبانان آموزشی پس از كلاس و مطالعه ، سطح آموخته‌های خود را سنجش نموده و نسبت به رفع نواقص آموزشی خود اقدام نمایند. مسلم است كه معلمان نه تنها در ارائه شكل سوال مختار بوده و نباید خود را به این سوالات محدود كنند، بلكه لازم است تمام نكات آموزشی را در سوالات خود لحاظ نموده و نكات جزئی را نیز فراموش نفرمایند. این رویه از ویژگی آزمون دروس پروازی است.

·         خودآزمایی‌های آخر هر فصل شامل سه بخش سوالات تشریحی ،  سوالات گزینه ای و سوالات تحقیقی می‌باشد. در خصوص سوالات تحقیقی باید خاطر نشان نماییم كه منظور از درج این سوالات ، به تفكر واداشتن ، نظر سنجی ( جهت بهره برداری در روزهای آتی آموزش ) و افزایش توانایی های فكری خلبان آموزشی می‌باشد. بدیهی است كه پاسخ به این سوالات به عهده معلم خلبان نبوده و در نتایج‌ آزمون ها نیز بكارگیری نخواهند شد. مبرهن است كه پاسخگویی یادگیرنده به این بخش از سوالات ، در شناسایی افراد مستعد این رشته موثر می‌باشد.

·         ضروری است معلمان محترم در چند مرحله از خلبانان آموزشی امتحان كتبی به عمل آورند و برای رفع شك و تردید در خصوص برخی از خلبانان آموزشی ، علاوه بر آزمون كتبی ، مبادرت به آزمون شفاهی نیز بنمایند.

·         با توجه به اهمیت حیاتی صحت آموزشهای پروازی ، لازم است معلمان محترم در اجرای آزمون ،  از كل مطالب هر فصل ، طرح سوال نموده و از طرح سوالات انتخابی و یا تصادفی پرهیز نمایند. همچنین خلبانان آموزشی را كه در آزمون اصلی و سپس در آزمون تجدیدی نمره كمتر از 100 كسب نموده اند بدون هیچگونه اغماضی تجدید دوره نمایند.

·         به لحاظ اهمیت موضوع ، در برخی موارد قانون و مقررات مخصوص اساتید در این كتاب قرارگرفته تا از یك سو خلبانان آموزشی ، افعال معلم خلبان را سلیقه شخصی تلقی ننموده و از سوی دیگر با این مقررات آشنایی یافته و برای ایمنی خود ، رعایت نكات مذكور را از معلم خلبان خویش مطالبه نمایند.

·         برخی از مطالب این كتاب جهت اطلاع و مطالعه ارائه شده‌اند ، نشانه‌های این موضوع ، عدم ذكر اهداف آموزشی و طرح نمونه سوال این دسته از مطالب می‌باشد.

·         با توجه به این كه زبان انگلیسی به عنوان زبان هوانوردی در تمام دنیا شناخته شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد ، به ناچار در این كتاب نیز شما با اسامی ، كلمات و عبارات انگلیسی روبرو خواهید شد ؛ هر چند كه ما تلاش نموده‌ایم معادل فارسی آن جایگزین شده باشد ؛ لیكن در مواردی نیز كلمات مورد نظر ، معادل فارسی ندارند و یا بكارگیری اصطلاحات تخصصی الزامی می‌باشد ، ناگزیر كلمات انگلیسی را با علامات فارسی جمع بسته‌ایم. همچنین شما در بخش زبان تخصصی مرحله آموزش متوسطه ، با واژگان انگلیسی بسیاری آشنا خواهید شد.

·         حداكثر تلاش به عمل آمده تا سری كتابهای آموزش پاراگلایدر و پاراموتور بخصوص در مراحل مقدماتی مصور بوده و به جای اطاله كلام ، از تصاویر بهره بیشتری برده باشیم. طبعاً تهیه برخی از تصاویر با مشكلات بسیار روبرو بوده است چرا كه آموزش پاراگلایدر و پاراموتور سابقه كتاب مصور در كشور را نداشته و احراز شرایط جهت آموزشی بودن یك تصویر ، حقیر را ملزم به صرف دقت ، حوصله ، رجوع به منابع خارجی ، هماهنگی و صرف وقت  بسیار نموده است.

·         مطالب سری كتابهای آموزشی ما در خصوص پاراگلایدر و پاراموتور ،  بدون نظارت و توضیحات مفصل معلم خلبان ، فاقد ارزش لازم بوده و مواردی چون پرورش روحی و روانی و یا كنترل تغذیه خلبانان آموزشی از جمله اموری است كه با نظارت معلم خلبان محترم قابل اجرا می‌باشد و در بین نوشتههای این كتاب جایی نخواهند داشت.

·         با توجه به این كه پاراگلایدر یك وسیله پروازی بوده و از خصوصیات ویژه بال پیروی مینماید بدین جهت از تصاویر هواپیمایی نیز جهت توجیه بهتر خلبانان آموزشی استفاده نموده‌ایم.

·          برخی از موضوعات آموزشی از یك سو لازم التعلیم بوده و از سوی دیگر دارای وسعت دامنه زیادی هستند ؛ پس به ناچار بیان مطالب مذكور بین مراحل مقدماتی و متوسطه آموزشی و یا حتی بین آموزشهای پاراگلایدر و پاراموتور تقسیم  شده‌اند ؛ لیكن این تقسیم بندی در سطوح علمی متفاوت بوده و یكدیگر را تكمیل میكنند. در مرحله مقدماتی با مبانی و اصول مورد نظر و در مرحله متوسطه ، تفصیل و توسعه این موضوعات را مطالعه خواهید نمود ؛ به طور مثال: برخی از مطالب موضوعات پروازهای ویژه ، هواشناسی و مانورهای پروازی در مرحله مقدماتی ، و ادامه آن در مرحله متوسطه و حتی با همین موضوع ، به صورت عنوانهایی واحد ، لیكن در سطوح متفاوت ، ارائه گردیده است.

·       این كتاب اولین كتاب از چهار كتاب آموزش پاراگلایدر و پاراموتور می باشد. بدیهی است در صورت استقبال مشتاقان این رشته ورزشی ، نسبت به انتشار سه كتاب بعدی نیز اقدام خواهد شد.

·         این كتاب بخشی از سلسله كتاب های تخصصی این رشته می‌باشد. بنابراین علاقمندان نباید انتظار داشته باشند تمام مطالب را در این كتاب بیابند . همینطور خلبانان آموزشی در كتاب های مراحل متوسطه نباید انتظار تكرار دائمی مطالب مرحـله مقدماتی را داشته باشند ؛ زیرا كتـاب‌های مراحل مقدماتی پیش نیاز مراحل متوسطه هستند. با این توضیح ، توصیه میكنیم با اتمام مطالعه این كتاب و طی دوره مقدماتی ، گمان باطل: "من یاد گ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍رفتم "‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌! را به ذهن خویش راه نداده و در یادگیری و حفظ آموزش ها و مدارك آموزشی ، تا مرحله متوسطه پاراگلایدر و نیز در مرحله آموزش پاراموتور دقت و تلاش نمایید.

·         بر تمامی مولفان ، محققان ، كارشناسان و . . . . تكلیف است كه در آثار خود ، زحمات اساتید و پیشكسوتان را یادآوری نموده و از ایشان تقدیر بهعمل آورند. بدین منظور بر خویشتن لازم میدانم كه از زحمات اساتید بخش‌های تئوری پرواز : خلبان فرح آور ، خلبان گنجوی نیا ، دكتر جلالی، دكتر مرادی ، مهندس اسدی ، مهندس غزنوی ، مهندس زاكاریان ، مهندس صدرایی و معلمان و پیشكسوتان پرواز پاراگلایدر آقایان: مرحوم فاضل میرزایی ، اردیخانی ، رفیعی ، معطری ، انصاری ، بدرفر ، امیری ، سعیدی ، عطاران ، خرسندی ، سلیم آبادی ، پارسا ، فرخ زاد ، قسیمی ، مغفرتی ، فراهانی ، دهقان پور، دوستی ، مسعودی ، . . .  و همچنین ناظران تالیف مهندس محمد كریم شایق و مهندس محسن اسدی كه با صبوری مكتوب حاضر را مورد نقد و بررسی قرارداده ، بنده را تشویق نموده و در جهت اصلاح و بهبود این كتاب مرا یاری نمودهاند قدردانی نمایم. امیدوارم همیشه مشمول دعای خیر و راهنمایی اساتید ،  معلمان ، پیشكسوتان ، مشوقان و یاوران بزرگوار خویش باشم. 

·         در انتها به نقصان مطالب ارائه شده كه ناشی از اصل نقصان دانش بشری است اعتراف و اقرار صریح نموده و خاضعانه دست نیاز به سوی اساتید این فن و رشتههای هوایی ، پروازی و همچنین خلبانان آموزشی محترم آورده و اعتقاد دارم حتی خلبانان آموزشی نیز ممكن است در طی دوره آموزش خود اشكالاتی را درك نمایند كه از دیدگان معلمان و صاحبنظران هم پنهان مانده است. از اینرو تقاضا دارم با مكاتبه یا تماس تلفنی و حضوری خود و یا به آدرس اینترنتی mahmoodmokhtari2000@yahoo.com ، این حقیر را در ادای رسالت بر عهده گذاشته شده ، یاری فرموده و همچنین از دعای خیر خویش محروم نسازید.

                                                    انشا الله

محمود مختاری- تهران

 

نوع مطلب : کتاب پاراگلایدر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

به نام خدا

با تشکر از  جناب آقای محمد قره جانلو مدیر محترم باشگاه آسمان

معمول و مرسوم آن است که ابتدا مطلبی برای مطالعه ارائه شده و سپس سوالات نمونه ارائه میگردد. در اینجا بنده از روش جدید آموزش بهره میگیرم و خلاف آنچه مرسوم است ابتدا نمونه سوالاتی را ارائه نموده و پس از آن نسبت به درج مطالبی که پاسخگوی سوالات طرح شده است اقدام میکنم. این شیوه از ارزش آموزشی بالایی برخوردار خواهد بود چنانچه نتیجه آن را خواهید دید.

..............................................................................................................

۱۰۰ نمونه سوال آموزش خلبانی مقدماتی پاراگلایدر 

۱-  حد نصاب نمره قبولی در آزمون كتبی شما چه میزانی است و در صورت عدم احراز حد نصاب نمره باید چه رفتاری با شما صورت گیرد؟

2- پاراگلایدر را از نظر لغوی تعریف نمایید.

3-  پاراگلایدر از نظر وزن در كدام تقسیم بندی قرار میگیرد؟

4-  هشت مورد از مقدورات و محسنات پاراگلایدر را بنویسید.

5-  هفت مورد از محدودیت ها و معایب پاراگلایدر را بنویسید.

6-   اركان اساسی آموزش های هوایی را نامبرده و مهمترین آن را توضیح دهید.

7- ضرورت فیلمبرداری از فعالیت های عملی و پروازی خلبان آموزشی را بیان نمایید.

8- پس از طی آموزش مقدماتی خلبانی پاراگلایدر ، اختیارات و محدودیت های شما چیست؟

9-   معلم یگانه است را توضیح دهید.

10- چهار نیروی پرواز را ذكر كنید.

11- اصل برنولی را بیان دارید.

12- قانون سوم نیوتن در باب حركت چه میگوید.

13- اجزای ایرفویل را با ترسیم شكل نشان دهید.

14- واماندگی چیست؟

15- اهمیت نیروی وزن در پاراگلایدر را توضیح دهید.

16- نیروی رانش پاراگلایدر كجاست.

17- چنانچه سرعت هوایی 2 برابر شود ، پسای مزاحم چند برابر خواهد شد؟

18- اگر سرعت نصف شود پسای القایی چند برابر میشود؟

19- افزایش سرعت باعث كاهش كدام نوع پسا میشود؟

20- میزان كارایی وسیله هوایی با كدام پسا بررسی میشود؟

21- آیرودینامیك را از نظر لغوی تعریف كنید.

22-C.G   به چه معناست؟

23-Roll  چیست ؟

24- حداقل 5 مورد از علل ناموفق بودن Take Off  را ذكر نمایید.

25-Pitch  چیست ؟

26- Yaw  چیست ؟

27- عوامل موثر در اوج گیری را بنویسید.

28- عوامل موثر در نزول را بنویسید.

29-Glide Ratio  چیست؟

30- اثر وزن در سرش را توضیح دهید.

31- نیروی جانب به مركز را توضیح دهید و ارتباط آن را با پاراگلایدر توصیف نمایید.

32- دوران خارج از كنترل در چه موقعی رخ خواهد داد؟

33- تفاوت واماندگی اولیه و واماندگی ثانویه چیست؟

34-Ground Effect  چیست؟

35- تفاوت تعادل ، كنترل و پایداری را توضیح دهید.

36- سطوح و ابزار كنترل در پاراگلایدر را توضیح دهید.

37- پایداری استاتیكی و دینامیكی  چه تفاوتی با یكدیگر دارند؟

38- نزدیك بینی موقت در پرواز چیست ؟

39- نقاط كور پروازی پاراگلایدر را مشخص نمایید.

40- پاراگلایدری كه در ارتفاع پایین تر از شما قرار دارد به شما حق تقدم دارد یا شما دارای حق تقدم هستید؟

41- پس از فرود چه اقدامی باید به سرعت انجام گیرد؟

42- استفاده از سایت های عمومی پرواز برای خلبان آموزشی چه حكمی دارد؟

43- در حركت روبروی دو پرواز كننده ، وظایف و اعمال هریك از خلبانان را مشخص نمایید.

44- سبقت گرفتن در چه شرایطی ممنوع است؟

45- هنگام سبقت گرفتن خلبان سبقت گیرنده چگونه باید عمل نماید.

46- شما به موازات دامنه در حال پرواز هستید ، خلبان دیگری از روی ارتفاع برخاست نموده و از سمت راست در حال قطع كردن مسیر شماست . شما چگونه عمل میكنید؟

47-  سه نفر آماده برخاست از یك ارتفاع هستند . حق تقدم پرواز را معین نمایید. با چه فاصله ای باید برخاست صورت گیرد؟

48-Plan  چیست؟

49- رعایت حاشیه امنیتی در پرواز چیست؟

50- حداقل ارتفاع ایمن برای انجام مانور S  چند متر است؟

51- حداقل ارتفاع ایمن برای انجام مانور O چند متر است؟

52- پرواز VFR  چیست؟

53- یازده مورد از 22 مورد ملاحظات ویژه ایمنی را ذكر نمایید.

54-Solo  یعنی چه ؟

55- شبكه رادیویی برای آموزش پروازی پاراگلایدر چگونه سازماندهی میشود؟

56- دو مورد از موارد اشكال تلفظی در زبان فارسی و انگلیسی را معرفی نمایید.

57- با اتمام ارسال پیام ، كلمه مخصوصی بكار میرود . ذكر نمایید.

58- هر Knot  معادل چند كیلومتر بر ساعت میباشد؟

59- از ارتباط قراردادی در چه مواقعی استفاده میشود؟

60- Hand Signals   معلم را با فرامین كلامی پاسخ دهید.

61-  اجزای ساختمانی پاراگلایدر را بطور كامل و مشروح بنویسید.

62-  كدام لای از كانوپی زودتر دچار فرسایش میشود؟ چرا ؟

63-  انواع كلی صندل ها را نام ببرید.

64-  انواع بازدیدها را بنویسید و تشریح نمایید.

65- انواع حمل و نقل را نام ببرید.

66- سه مورد از سایر نكات حمل و نقل را بنویسید.

67- پنج مورد از موارد نگهداری را بنویسید.

68- سه مورد از موارد نظافت را بنویسید.

69-سه مورد از موارد انبارداری را بنویسید.

70-انواع بسته بندی را ذكر نموده و كلیات بسته بندی را بنویسید.

71-شش مورد از 12 مورد ویژگی های پروازی پاراگلایدر را بنویسید.

72-انواع پاراگلایدر از نظر اندازه را توضیح دهید.

73-انواع پاراگلایدر از نظر نمای بال را توضیح دهید.

74-نسبت منظری چیست؟

75-در انتخاب بال مناسب جهت انجام پرواز در شرایط باد زیاد به چه مواردی توچه خواهید نمود؟

76-   انواع پروازهای اضطراری را نام برده و توضیح دهید.

77-در برخاست حد مجاز كشیدن ترمزها برای شما ( فقط ) به چه میزان میباشد؟

78-Tuck  چیست؟

79-در فرود ناخواسته بر روی درخت چگونه عمل خواهید نمود؟

نوع مطلب : کتاب پاراگلایدر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 9 شهریور 1386 :: نویسنده : محمود مختاری

به نام خدا

با سلام

با کسب اجازه از جناب آقای محمد قره جانلو  ؛ قصد دارم متن کتاب پاراگلایدر را بصورت تدریجی در این وبلاگ درج نمایم.

Paraglider Book

لطفا اعلام نظر فرمایید.

با تشکر و احترام

محمود مختاری

نوع مطلب : کتاب پاراگلایدر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic