----- باشگاه هوانوردی آسمان مینودشت ---- پاراگلایدر - پاراموتور ----
آموزش و اطلاع رسانی پرواز با پاراگلایدر - پاراموتور و برگزاری جشنواره ها و مسابقات کشوری و بین المللی در مینودشت استان گلستان
درباره وبلاگ


آموزش و اطلاع رسانی پرواز در مینودشت و انجام فستیوال و جشنواره ها و مسابقات بین المللی و سراسری پاراگلایدر در مینودشت
مرجعی کامل از اخبار - اطلاعات و مقالات روز پاراگلایدر و پاراموتور

مدیر وبلاگ : محمد قره جانلو

فهرست مطالب


مقدمه کتابفصل اول – كلیات

1- مقدمه

2- پاراگلایدر چیست ؟

3- جایگاه پاراگلایدر در انواع وسایل پروازی

1-3- پرواز كنندگان مصنوع دست بشر

2-3- تقسیم بندی از نظر كاربرد كلی

3-3- تقسیم بندی كلی وسایل هوایی

4-3- تقسیم بندی از نظر قدرت مانوری

5-3- تقسیم بندی از نظر چگالی

6-3- تقسیم بندی از نظر تامین قدرت پرواز

7-3- تقسیم بندی از نظر انواع هواپیماهای نظامی

8-3- تقسیم بندی از نظر انواع هواپیماهای غیر نظامی

9-3- تقسیم بندی از نظر سرنشین

10-3- تقسیم بندی از نظر وزن

11-3- تقسیم بندی از نظر پیكربندی

12-3- تقسیم بندی از نظر استاندارد

13-3- تقسیم بندی از نظر طول باند برخاست

14-3- تقسیم بندی از نظر تعداد بال

15-3- تقسیم بندی از نظر جنس بال

16-3- تقسیم بندی از نظر شكل بال

17-3- تقسیم بندی از نظر محل فرود

18-3- تقسیم بندی از نظر نوع موتور

19-3- تقسیم بندی از نظر تعداد موتور

20-3- تقسیم بندی از نظر برد

4- مقدورات و محسنات پاراگلایدر

5- محدودیت‌ها و معایب پاراگلایدر

6- اصطلاحات صحیح

7- اركان اساسی آموزش‌های هوایی

1-7- جسارت

2-7- توانایی و مهارت‌های فردی

3-7- انضباط فردی

4-7- معلومات علمی

8- سیر آموزش

9- معلم یگانه است !

خود آزماییفصل دوم – اصول پرواز : چهار نیروی پرواز

1- مقدمه

2- چهار نیروی پرواز

1-2- بردار برآیند ( Resultant )

3- نیروی برآ ( Lift

1-3- اصل برنولی

2-3- قانون سوم ( حركت ) نیوتن

3-3- Airfoil چیست؟

4-3- اجزای Airfoil

1-4-3- لبه حمله ( Leading Edge )

2-4-3- لبه فرار ( Trailing Edge )

3-4-3- خط وتر ( Chord Line )

4-4-3- انحنا ( Camber )

5-4-3- باد نسبی ( Relative Wind / Relative Airflow )

6-4-3- زاویه حمله( Angle Of Attack )

5-3- نا دیدنی !

1-5-3- یك سوال ؟

2-5-3- پاسخ

6-3- انواع بال

1-6-3- بال بالا

1-1-6-3- محاسن بال بالا

2-1-6-3- معایب بال بالا

2-6-3- زاویه نصب بال

7-3- كنترل نیروی برآ توسط خلبان

1-7-3- تغییر زاویه حمله

2-7-3- واماندگی( Stall )

3-7-3- علایم واماندگی

4-7-3- خروج از واماندگی

5-7-3- استفاده از هر دو Brake ( Flap )

4- نیروی وزن ( Weight / Gravity )

5- نیروی رانش ( Thrust / Force )

1-5- سوالی دیگر ؟

2-5- پاسخی دیگر

6- نیروی پسا ( Drag )

1-6- انواع پسا

1-1-6- پسای مزاحم ( Parasite Drag )

1-1-1-6- پسای ظاهری

2-1-1-6- پسای اصطكاك سطحی

3-1-1-6- پسای تداخلی

2-1-6- پسای القایی( Induced Drag )

3-1-6- پسای كلی( Total Drag )

خود آزماییفصل سوم – اصول پرواز: كاربرد علم آیرودینامیك در مانورهای پروازی

 1-مقدمه

2- محورهای پروازی

1-2- محور طولی ( Longitudinal Axis )

2-2- محور عرضی ( Lateral Axis )

3-2- محور عمودی ( Vertical Axis )

3- اوج گیری و نزول

1-3- عوامل موثر در اوج گیری

2-3- عوامل موثر در نزول

4- سرش( Glide )

1-4- زاویه و سرعت سرش

2-4- نسبت سرش

3-4- اثر وزن در سرش

5- گردش( Turn )

1-5- نیروهای موثر در گردش

2-5- تمایل به كجی بیش از حد ( دوران خارج از كنترل )

6- نیروی ثقل

1-6- ضریب نیروی ثقل

1-1-6- تعریف

2-1-6- شتاب جاذبه

3-1-6- ضریب بار

4-1-6- Load Factor

5-1-6- فرمول ضریب نیروی ثقل

1-5-1-6- G مثبت و منفی

2-6- ضریب نیروی ثقل و سرعت واماندگی

3-6- حدود ضریب نیروی ثقل

1-3-6- تعریف

2-3-6- پاراگلایدر و حدود ضریب نیروی ثقل

7- سرعت هنگام مانور

8- واماندگی ( Stall )

1-8- علل واماندگی

2-8- شناسایی و جبران واماندگی

1-2-8- واماندگی اولیه

2-2-8- واماندگی ثانویه

9- اثر زمین( Ground Effect )

1-9- در كجا رخ می‌دهد ؟

2-9- جریان حلقوی نوك بال

3-9- زاویه انحراف لایه‌های موجود هوا در سطح فوقانی

خود آزمایی
فصل چهارم – اصول پرواز: تعادل ، كنترل و پایداری

1- مقدمه

2- تعادل ( Trim )

1-2- نیروهای موثر بر تعادل

1-1-2- نیروهای موثر بر تعادل در هواپیما

2-1-2- نیروهای موثر بر تعادل در پاراگلایدر

2-2- انواع تعادل

1-2-2- تعادل طولی

2-2-2- تعادل عرضی / سمتی

3-2-2- تعادل عمودی / جانبی

3- كنترل ( Control )

1-3- كنترل وسیله هوایی

1-1-3- سطوح كنترل

1-1-1-3- سطوح كنترل در هواپیما

2-1-1-3- سطوح كنترل در پاراگلایدر

2-1-3- ابزار كنترل

1-2-1-3- ابزار كنترل در هواپیما

2-2-1-3- ابزار كنترل در پاراگلایدر

4- پایداری ( Stability )

1-4- انواع پایداری

1-1-4- پایداری استاتیكی

2-1-4- پایداری دینامیكی

خود آزماییفصل پنجم – محیط پروازی

1- مقدمه

2- تجسس یا ردیابی چشمی در پرواز

3- تشخیص ارتفاع سایر پرواز كنندگان

4- نقاط كور پروازی پاراگلایدر

5- عملیات در منطقه فرود

6- انجام مانورها در منطقه آموزشی

7- مقررات حق تقدم

1-7- حركت پشت سر هم

2-7- حركت روبرو / همگرا

3-7- همگرایی از یك سمت

8- حداقل ارتفاع ایمن

9- ارتفاع پروازی در پروازهای VFR

10- ملاحظات ویژه ایمنی

خود آزماییفصل ششم – ارتباطات رادیویی و قراردادی

1- مقدمه

2- انواع ارتباطات

1-2- ارتباطات رادیویی / سمعی

1-1-2- انتخاب رادیوی مناسب

1-1-1-2- Headphone

2-1-1-2- Helmet

2-1-2- نصب و حمل رادیو

3-1-2- شبكه رادیویی

4-1-2- نحوه مكالمه رادیویی

1-4-1-2- نحوه اعلام اعداد از رادیو

2-4-1-2- استفاده از كلمات معادل حروف

3-4-1-2- كلمات معادل حروف انگلیسی

4-4-1-2- كلمات معادل حروف فارسی

5-4-1-2- الگوی مكالمه رادیویی

2-2- ارتباطات قراردادی / بصری

1-2-2- ارتباطات قراردادی در روز

1-1-2-2- علایم ارسالی با حركات دست ( Hand Signals )

2-1-2-2- استفاده از تابلوهای رنگی

3-1-2-2- استفاده از كلاه و لباس رنگی

4-1-2-2- استفاده از لباس با رنگ‌های متمایز

2-2-2- ارتباطات قراردادی ( بصری ) در شب

خود آزماییفصل هفتم – آشنایی با پاراگلایدر

1- مقدمه

2- اجزای ساختمانی پاراگلایدر

1-2- بال ( Wing )

1-1-2- Canopy

1-1-1-2- لایه زیرین ( Lower Surface )

2-1-1-2- لایه بالایی ( Upper Surface )

3-1-1-2- سل‌ها ( Cells )

4-1-1-2- سكان ( Stabilizer )

5-1-1-2- سد عرضی

2-1-2- بندها ( Lines )

3-1-2- حلقه‌ها ( Links )

4-1-2- تسمه‌ها( Risers )

5-1-2- ترمزها / فرامین ( Brakes )

2-2- صندل( Harness )

1-2-2- انواع كلی صندل‌ها

2-2-2- موارد استفاده از صندل مبله

3-2-2- موارد استفاده از صندل غیر‌مبله

4-2-2- مقایسه صندل‌ها

3- بازدیدها

1-3- انواع بازدید

1-1-3- بازدیدهای نوبه‌ای

2-1-3- بازدیدهای موردی

3-1-3- بازدیدهای قبل از پرواز / بازدید نهایی

2-3- چك لیست( Check List )

4- حمل و نقل

1-4- انواع حمل و نقل

1-1-4- حمل و نقل با Canopy باز

1-1-1-4- حمل و نقل با Canopy باز به صورت پیاده

2-1-1-4- حمل و نقل با Canopy باز به صورت سواره

2-1-4- حمل و نقل با Canopy بسته

2-4- سایر نكات حمل و نقل

5- آماده سازی جهت پرواز / پوشیدن

6- نگهداری

7- نظافت

8- انبارداری

9- بسته بندی

1-9- كلیات

2-9- روش اول بسته بندی

3-9- روش دوم بسته بندی

4-9- روش سوم بسته بندی

خود آزماییفصل هشتم – ویژگی‌های پاراگلایدر

1- مقدمه

2- ویژگی‌های پروازی

3- انواع پاراگلایدر

1-3- انواع پاراگلایدر از نظر اندازه ( Size )

2-3- انواع پاراگلایدر از نظر تعداد Cell

3-3- انواع پاراگلایدر از نظر ابعاد دهانه Cell

4-3- انواع پاراگلایدر از نظر زاویه دهانه Cell

5-3- انواع پاراگلایدر از نظر تعداد Riser

6-3- انواع پاراگلایدر از نظر نمای بال

1-6-3- بال مستطیل

2-6-3- بال محدب

1-2-6-3- بال محدب از جلو

2-2-6-3- بال محدب از عقب

3-6-3- بال بیضی

4-6-3- بال تركیبی

7-3- انواع پاراگلایدر از نظر نسبت منظری

8-3- انواع پاراگلایدر از نظر Class / درجه مهارت خلبان

4- انتخاب بال مناسب جهت پرواز

خود آزماییفصل نهم – پروازهای ویژه

1- مقدمه

2- انواع پروازهای ویژه

1-2- پروازهای غیر عادی / خاص

1-1-2- پرواز Tandem

2-1-2- سایر موارد

2-2- پروازهای غیر ایمن / اضطراری ( Emergency )

1-2-2- خطر احتمالی )Distress (

2-2-2- خطر بروز نموده ( Urgency )

1-2-2-2-Stall

2-2-2-2- Tuck

3-2-2-2- فرود روی درخت و دكل

خود آزماییفصل دهم – آشنایی با تجهیزات پروازی

1- مقدمه

2- كلاه ایمنی

1-2- ضرورت استفاده از كلاه ایمنی

2-2- مناسب‌ترین كلاه ایمنی

3-2- مكمل كلاه ایمنی

4-2- حمل كلاه ایمنی

5-2- مراقبت از كلاه ایمنی

6-2- كلاههای ویژه

3- عینك ایمنی

1-3- خصوصیات عینك ایمنی

2-3- عینك پولاریزه

4- لباس پرواز

5- دستكش پرواز

6- زانو بند

7- ساق بند

8- بیضه بند

9- پوتین

10- Harness

1-10- انواع Harness

1-1-10- انواع Harness از نظر مهارت خلبان

1-1-1-10- Harness آموزشی

2-1-1-10- Harness حرفه‌ای

2-1-10- انواع Harness از نظر ساخت

1-2-1-10- Harness های تسمه‌ای

2-2-1-10- Harness های غیر‌مبله

3-2-1-10- Harness ویژه

2-10- لوازم الحاقی به Harness

1-2-10- Foam

1-1-2-10- انواع Foam از نظر جنس

2-1-2-10- محاسن و معایب استفاده از كیسه آب

2-2-10- Air Bag

11- تسمه Tandem

12- آستین باد ( Wind Sock )

13- تجهیزات دیگر

خود آزماییفصل یازدهم – هواشناسی و ، آب و هواشناسی برای خلبانی پاراگلایدر

 1- مقدمه

2- هوا چیست ؟

1-2- تفاوت هوا با آب و هوا

1-1-2- هوا

2-1-2- آب و هوا ( اقلیم )

2-2- تفاوت هواشناسی با آب و هواشناسی

3- عوامل تغییرات آب و هوایی

4- جو چیست ؟

1-4- نقش جو زمین

1-1-4- تنظیم كننده دمای هوا

2-1-4- تنظیم كننده رطوبت هوا

3-1-4- تنظیم كننده فشار هوا

2-4- ساختمان جو زمین

1-2-4- پوشش نازك گازی

2-2-4- مخلوط گوناگونی از گازها

3-2-4- لایه های هوا ( Atmosphere )

1-3-2-4- Troposphere

2-3-2-4- Tropopause

3-3-2-4- Stratosphere

4-3-2-4- سایر لایه ها

5- عناصر و عوامل آب و هوایی ( عناصر اقلیمی )

1-5- تابش

1-1-5- عوامل موثر در تابش خورشیدی

1-1-1-5- مقدار انرژی تابشی گسیل شده از خورشید

2-1-1-5- فاصله خورشید از زمین

3-1-1-5- ارتفاع خورشید

2-5- دما ( Temperature )

1-2-5- تعریف دما

2-2-5- اندازه گیری دما

1-2-2-5- انواع دما سنج‌ها

2-2-2-5- مقیاس‌های دما سنج‌ها

3-2-2-5- تبدیل مقیاس‌های دما سنجی

4-2-2-5- میانگین دما

3-2-5- دامنه گرما

4-2-5- عوامل موثر در دما

1-4-2-5- تغییرات شبانه روزی دما

2-4-2-5- تغییرات فصل

3-4-2-5- عرض جغرافیایی

4-4-2-5- ارتفاع از سطح زمین

5-4-2-5- ناهمواری و جهت آفتابگیری

6-4-2-5- ابرناكی

7-4-2-5- جریان‌های اقیانوسی

5-2-5- اهمیت مطالعه دما برای پرواز

3-5- فشار ( Presser )

1-3-5- تعریف فشار

2-3-5- فشار هوا و اهمیت آن

3-3-5- مقدار فشار هوا

4-3-5- تغییرات فشار هوا

1-4-3-5- ارتباط تغییر فشار با ارتفاع

2-4-3-5- ارتباط تغییر فشار با دما

خود آزماییفصل دوازدهم – بال كشی

1- مقدمه

2- آماده سازی بال

3- Take Off

4- بال كشی در باد صفر

5- بال كشی در شیب ملایم

6- بال كشی در باد زیاد

7- مقررات سایت پروازی

خود آزماییفصل سیزدهم - آشنایی با Take Off و Landing

1- مقدمه

2- برخاست

1-2- Take Off به روش Nil Wind

2-2- Take Off به روش Reverse

3- پرواز

4- فرود

1-4- فرود با سرعت كم

2-4- فرود با سرعت زیاد

5- پیشرفت

خود آزماییفصل چهاردهم – مانورهای پروازی

1- مقدمه

2- مانورS

3- مانورO

4- هدف زنی

5- پایان دوره

6- چشم انداز

خود آزماییكتابنامه

نوع مطلب : کتاب پاراگلایدر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 6 آبان 1386 05:10 ق.ظ
با سلام خدمت آقای محمود مختاری
می خواستم بدانم چطوری می توانم كتاب را تهیه كنم و همچنین دوست داشتم با شما در ارتباط باشم
با كمال تشكر
پنجشنبه 5 مهر 1386 08:09 ق.ظ
وحید جان
سلام
لطفا آدرس خود را به آدرس ایمیل بنده ارسال نمایید تا ببینیم چطور كتاب را به دست شما برسانیم.
اگر در مینودشت و اطراف هستید به جناب آقای قره جانلو مراجعه فرمایید.
با تشكر
پنجشنبه 5 مهر 1386 10:09 ق.ظ
با سلام و تشكر از زحمات جناب آقای مختاری استاد عزیز .
می خواستم ببینم چكونه میتوان به این كتاب دسترسی پیدا كرد ؟
با تشكر .
یکشنبه 18 شهریور 1386 11:09 ق.ظ
با سلام
از لطف و محبت شما بزرگواران تشكر میكنم.
امیدوارم مطالب ارائه شده مفید واقع گردد.
ارادتمند محمود مختاری
یکشنبه 18 شهریور 1386 08:09 ق.ظ
با سلام خدمت آقا پویا عزیز و تشكر از توجه شما و بقیه دوستان.
برای ما هم مایه مسرت و سرافرازیست كه با حضور و كمك بهترینهای ایران سعی در اطلاع رسانی و اجرای برنامه های سراسری هر چه بهتر را داریم. امیدوارم بتوانیم در این امر روز به روز موفقیتهای بهتر و بیشتری كسب نمائیم.
از شما و دیگر خوانندگان این وبلاگ نیز خواهش می كنم با انتقادات و پیشنهادات خود مارا یاری نموده و با ارسال مطالب و تصاویر پرواز خود مارا در اطلاع رسانی بهتر یاری نمائید.
با تشكر: محمد قره جانلو
یکشنبه 18 شهریور 1386 08:09 ق.ظ
با سلام خدمت استاد مختاری عزیز و دوست همیشگی خودم محمد...خبر همكاری استاد مختاری برایم بسیار مسرت بخش بود.اقدام جناب مختاری در ارائه مطالب كتاب پاراگلایدر بسیار درخور توجه است..مطمئنا با اقبال خوانندگان مواجه خواهد شد..به امید دیدار هر چه سریعتر جناب آقای مختاری و بهره گیری بیشتر از اطلاعات ایشان..با آرزوی پروازی رویایی برای تمام خلبانان..


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic