----- باشگاه هوانوردی آسمان مینودشت ---- پاراگلایدر - پاراموتور ----
آموزش و اطلاع رسانی پرواز با پاراگلایدر - پاراموتور و برگزاری جشنواره ها و مسابقات کشوری و بین المللی در مینودشت استان گلستان
درباره وبلاگ


آموزش و اطلاع رسانی پرواز در مینودشت و انجام فستیوال و جشنواره ها و مسابقات بین المللی و سراسری پاراگلایدر در مینودشت
مرجعی کامل از اخبار - اطلاعات و مقالات روز پاراگلایدر و پاراموتور

مدیر وبلاگ : محمد قره جانلو

فهرست مطالب


مقدمه کتابفصل اول – كلیات

1- مقدمه

2- پاراگلایدر چیست ؟

3- جایگاه پاراگلایدر در انواع وسایل پروازی

1-3- پرواز كنندگان مصنوع دست بشر

2-3- تقسیم بندی از نظر كاربرد كلی

3-3- تقسیم بندی كلی وسایل هوایی

4-3- تقسیم بندی از نظر قدرت مانوری

5-3- تقسیم بندی از نظر چگالی

6-3- تقسیم بندی از نظر تامین قدرت پرواز

7-3- تقسیم بندی از نظر انواع هواپیماهای نظامی

8-3- تقسیم بندی از نظر انواع هواپیماهای غیر نظامی

9-3- تقسیم بندی از نظر سرنشین

10-3- تقسیم بندی از نظر وزن

11-3- تقسیم بندی از نظر پیكربندی

12-3- تقسیم بندی از نظر استاندارد

13-3- تقسیم بندی از نظر طول باند برخاست

14-3- تقسیم بندی از نظر تعداد بال

15-3- تقسیم بندی از نظر جنس بال

16-3- تقسیم بندی از نظر شكل بال

17-3- تقسیم بندی از نظر محل فرود

18-3- تقسیم بندی از نظر نوع موتور

19-3- تقسیم بندی از نظر تعداد موتور

20-3- تقسیم بندی از نظر برد

4- مقدورات و محسنات پاراگلایدر

5- محدودیت‌ها و معایب پاراگلایدر

6- اصطلاحات صحیح

7- اركان اساسی آموزش‌های هوایی

1-7- جسارت

2-7- توانایی و مهارت‌های فردی

3-7- انضباط فردی

4-7- معلومات علمی

8- سیر آموزش

9- معلم یگانه است !

خود آزماییفصل دوم – اصول پرواز : چهار نیروی پرواز

1- مقدمه

2- چهار نیروی پرواز

1-2- بردار برآیند ( Resultant )

3- نیروی برآ ( Lift

1-3- اصل برنولی

2-3- قانون سوم ( حركت ) نیوتن

3-3- Airfoil چیست؟

4-3- اجزای Airfoil

1-4-3- لبه حمله ( Leading Edge )

2-4-3- لبه فرار ( Trailing Edge )

3-4-3- خط وتر ( Chord Line )

4-4-3- انحنا ( Camber )

5-4-3- باد نسبی ( Relative Wind / Relative Airflow )

6-4-3- زاویه حمله( Angle Of Attack )

5-3- نا دیدنی !

1-5-3- یك سوال ؟

2-5-3- پاسخ

6-3- انواع بال

1-6-3- بال بالا

1-1-6-3- محاسن بال بالا

2-1-6-3- معایب بال بالا

2-6-3- زاویه نصب بال

7-3- كنترل نیروی برآ توسط خلبان

1-7-3- تغییر زاویه حمله

2-7-3- واماندگی( Stall )

3-7-3- علایم واماندگی

4-7-3- خروج از واماندگی

5-7-3- استفاده از هر دو Brake ( Flap )

4- نیروی وزن ( Weight / Gravity )

5- نیروی رانش ( Thrust / Force )

1-5- سوالی دیگر ؟

2-5- پاسخی دیگر

6- نیروی پسا ( Drag )

1-6- انواع پسا

1-1-6- پسای مزاحم ( Parasite Drag )

1-1-1-6- پسای ظاهری

2-1-1-6- پسای اصطكاك سطحی

3-1-1-6- پسای تداخلی

2-1-6- پسای القایی( Induced Drag )

3-1-6- پسای كلی( Total Drag )

خود آزماییفصل سوم – اصول پرواز: كاربرد علم آیرودینامیك در مانورهای پروازی

 1-مقدمه

2- محورهای پروازی

1-2- محور طولی ( Longitudinal Axis )

2-2- محور عرضی ( Lateral Axis )

3-2- محور عمودی ( Vertical Axis )

3- اوج گیری و نزول

1-3- عوامل موثر در اوج گیری

2-3- عوامل موثر در نزول

4- سرش( Glide )

1-4- زاویه و سرعت سرش

2-4- نسبت سرش

3-4- اثر وزن در سرش

5- گردش( Turn )

1-5- نیروهای موثر در گردش

2-5- تمایل به كجی بیش از حد ( دوران خارج از كنترل )

6- نیروی ثقل

1-6- ضریب نیروی ثقل

1-1-6- تعریف

2-1-6- شتاب جاذبه

3-1-6- ضریب بار

4-1-6- Load Factor

5-1-6- فرمول ضریب نیروی ثقل

1-5-1-6- G مثبت و منفی

2-6- ضریب نیروی ثقل و سرعت واماندگی

3-6- حدود ضریب نیروی ثقل

1-3-6- تعریف

2-3-6- پاراگلایدر و حدود ضریب نیروی ثقل

7- سرعت هنگام مانور

8- واماندگی ( Stall )

1-8- علل واماندگی

2-8- شناسایی و جبران واماندگی

1-2-8- واماندگی اولیه

2-2-8- واماندگی ثانویه

9- اثر زمین( Ground Effect )

1-9- در كجا رخ می‌دهد ؟

2-9- جریان حلقوی نوك بال

3-9- زاویه انحراف لایه‌های موجود هوا در سطح فوقانی

خود آزمایی
فصل چهارم – اصول پرواز: تعادل ، كنترل و پایداری

1- مقدمه

2- تعادل ( Trim )

1-2- نیروهای موثر بر تعادل

1-1-2- نیروهای موثر بر تعادل در هواپیما

2-1-2- نیروهای موثر بر تعادل در پاراگلایدر

2-2- انواع تعادل

1-2-2- تعادل طولی

2-2-2- تعادل عرضی / سمتی

3-2-2- تعادل عمودی / جانبی

3- كنترل ( Control )

1-3- كنترل وسیله هوایی

1-1-3- سطوح كنترل

1-1-1-3- سطوح كنترل در هواپیما

2-1-1-3- سطوح كنترل در پاراگلایدر

2-1-3- ابزار كنترل

1-2-1-3- ابزار كنترل در هواپیما

2-2-1-3- ابزار كنترل در پاراگلایدر

4- پایداری ( Stability )

1-4- انواع پایداری

1-1-4- پایداری استاتیكی

2-1-4- پایداری دینامیكی

خود آزماییفصل پنجم – محیط پروازی

1- مقدمه

2- تجسس یا ردیابی چشمی در پرواز

3- تشخیص ارتفاع سایر پرواز كنندگان

4- نقاط كور پروازی پاراگلایدر

5- عملیات در منطقه فرود

6- انجام مانورها در منطقه آموزشی

7- مقررات حق تقدم

1-7- حركت پشت سر هم

2-7- حركت روبرو / همگرا

3-7- همگرایی از یك سمت

8- حداقل ارتفاع ایمن

9- ارتفاع پروازی در پروازهای VFR

10- ملاحظات ویژه ایمنی

خود آزماییفصل ششم – ارتباطات رادیویی و قراردادی

1- مقدمه

2- انواع ارتباطات

1-2- ارتباطات رادیویی / سمعی

1-1-2- انتخاب رادیوی مناسب

1-1-1-2- Headphone

2-1-1-2- Helmet

2-1-2- نصب و حمل رادیو

3-1-2- شبكه رادیویی

4-1-2- نحوه مكالمه رادیویی

1-4-1-2- نحوه اعلام اعداد از رادیو

2-4-1-2- استفاده از كلمات معادل حروف

3-4-1-2- كلمات معادل حروف انگلیسی

4-4-1-2- كلمات معادل حروف فارسی

5-4-1-2- الگوی مكالمه رادیویی

2-2- ارتباطات قراردادی / بصری

1-2-2- ارتباطات قراردادی در روز

1-1-2-2- علایم ارسالی با حركات دست ( Hand Signals )

2-1-2-2- استفاده از تابلوهای رنگی

3-1-2-2- استفاده از كلاه و لباس رنگی

4-1-2-2- استفاده از لباس با رنگ‌های متمایز

2-2-2- ارتباطات قراردادی ( بصری ) در شب

خود آزماییفصل هفتم – آشنایی با پاراگلایدر

1- مقدمه

2- اجزای ساختمانی پاراگلایدر

1-2- بال ( Wing )

1-1-2- Canopy

1-1-1-2- لایه زیرین ( Lower Surface )

2-1-1-2- لایه بالایی ( Upper Surface )

3-1-1-2- سل‌ها ( Cells )

4-1-1-2- سكان ( Stabilizer )

5-1-1-2- سد عرضی

2-1-2- بندها ( Lines )

3-1-2- حلقه‌ها ( Links )

4-1-2- تسمه‌ها( Risers )

5-1-2- ترمزها / فرامین ( Brakes )

2-2- صندل( Harness )

1-2-2- انواع كلی صندل‌ها

2-2-2- موارد استفاده از صندل مبله

3-2-2- موارد استفاده از صندل غیر‌مبله

4-2-2- مقایسه صندل‌ها

3- بازدیدها

1-3- انواع بازدید

1-1-3- بازدیدهای نوبه‌ای

2-1-3- بازدیدهای موردی

3-1-3- بازدیدهای قبل از پرواز / بازدید نهایی

2-3- چك لیست( Check List )

4- حمل و نقل

1-4- انواع حمل و نقل

1-1-4- حمل و نقل با Canopy باز

1-1-1-4- حمل و نقل با Canopy باز به صورت پیاده

2-1-1-4- حمل و نقل با Canopy باز به صورت سواره

2-1-4- حمل و نقل با Canopy بسته

2-4- سایر نكات حمل و نقل

5- آماده سازی جهت پرواز / پوشیدن

6- نگهداری

7- نظافت

8- انبارداری

9- بسته بندی

1-9- كلیات

2-9- روش اول بسته بندی

3-9- روش دوم بسته بندی

4-9- روش سوم بسته بندی

خود آزماییفصل هشتم – ویژگی‌های پاراگلایدر

1- مقدمه

2- ویژگی‌های پروازی

3- انواع پاراگلایدر

1-3- انواع پاراگلایدر از نظر اندازه ( Size )

2-3- انواع پاراگلایدر از نظر تعداد Cell

3-3- انواع پاراگلایدر از نظر ابعاد دهانه Cell

4-3- انواع پاراگلایدر از نظر زاویه دهانه Cell

5-3- انواع پاراگلایدر از نظر تعداد Riser

6-3- انواع پاراگلایدر از نظر نمای بال

1-6-3- بال مستطیل

2-6-3- بال محدب

1-2-6-3- بال محدب از جلو

2-2-6-3- بال محدب از عقب

3-6-3- بال بیضی

4-6-3- بال تركیبی

7-3- انواع پاراگلایدر از نظر نسبت منظری

8-3- انواع پاراگلایدر از نظر Class / درجه مهارت خلبان

4- انتخاب بال مناسب جهت پرواز

خود آزماییفصل نهم – پروازهای ویژه

1- مقدمه

2- انواع پروازهای ویژه

1-2- پروازهای غیر عادی / خاص

1-1-2- پرواز Tandem

2-1-2- سایر موارد

2-2- پروازهای غیر ایمن / اضطراری ( Emergency )

1-2-2- خطر احتمالی )Distress (

2-2-2- خطر بروز نموده ( Urgency )

1-2-2-2-Stall

2-2-2-2- Tuck

3-2-2-2- فرود روی درخت و دكل

خود آزماییفصل دهم – آشنایی با تجهیزات پروازی

1- مقدمه

2- كلاه ایمنی

1-2- ضرورت استفاده از كلاه ایمنی

2-2- مناسب‌ترین كلاه ایمنی

3-2- مكمل كلاه ایمنی

4-2- حمل كلاه ایمنی

5-2- مراقبت از كلاه ایمنی

6-2- كلاههای ویژه

3- عینك ایمنی

1-3- خصوصیات عینك ایمنی

2-3- عینك پولاریزه

4- لباس پرواز

5- دستكش پرواز

6- زانو بند

7- ساق بند

8- بیضه بند

9- پوتین

10- Harness

1-10- انواع Harness

1-1-10- انواع Harness از نظر مهارت خلبان

1-1-1-10- Harness آموزشی

2-1-1-10- Harness حرفه‌ای

2-1-10- انواع Harness از نظر ساخت

1-2-1-10- Harness های تسمه‌ای

2-2-1-10- Harness های غیر‌مبله

3-2-1-10- Harness ویژه

2-10- لوازم الحاقی به Harness

1-2-10- Foam

1-1-2-10- انواع Foam از نظر جنس

2-1-2-10- محاسن و معایب استفاده از كیسه آب

2-2-10- Air Bag

11- تسمه Tandem

12- آستین باد ( Wind Sock )

13- تجهیزات دیگر

خود آزماییفصل یازدهم – هواشناسی و ، آب و هواشناسی برای خلبانی پاراگلایدر

 1- مقدمه

2- هوا چیست ؟

1-2- تفاوت هوا با آب و هوا

1-1-2- هوا

2-1-2- آب و هوا ( اقلیم )

2-2- تفاوت هواشناسی با آب و هواشناسی

3- عوامل تغییرات آب و هوایی

4- جو چیست ؟

1-4- نقش جو زمین

1-1-4- تنظیم كننده دمای هوا

2-1-4- تنظیم كننده رطوبت هوا

3-1-4- تنظیم كننده فشار هوا

2-4- ساختمان جو زمین

1-2-4- پوشش نازك گازی

2-2-4- مخلوط گوناگونی از گازها

3-2-4- لایه های هوا ( Atmosphere )

1-3-2-4- Troposphere

2-3-2-4- Tropopause

3-3-2-4- Stratosphere

4-3-2-4- سایر لایه ها

5- عناصر و عوامل آب و هوایی ( عناصر اقلیمی )

1-5- تابش

1-1-5- عوامل موثر در تابش خورشیدی

1-1-1-5- مقدار انرژی تابشی گسیل شده از خورشید

2-1-1-5- فاصله خورشید از زمین

3-1-1-5- ارتفاع خورشید

2-5- دما ( Temperature )

1-2-5- تعریف دما

2-2-5- اندازه گیری دما

1-2-2-5- انواع دما سنج‌ها

2-2-2-5- مقیاس‌های دما سنج‌ها

3-2-2-5- تبدیل مقیاس‌های دما سنجی

4-2-2-5- میانگین دما

3-2-5- دامنه گرما

4-2-5- عوامل موثر در دما

1-4-2-5- تغییرات شبانه روزی دما

2-4-2-5- تغییرات فصل

3-4-2-5- عرض جغرافیایی

4-4-2-5- ارتفاع از سطح زمین

5-4-2-5- ناهمواری و جهت آفتابگیری

6-4-2-5- ابرناكی

7-4-2-5- جریان‌های اقیانوسی

5-2-5- اهمیت مطالعه دما برای پرواز

3-5- فشار ( Presser )

1-3-5- تعریف فشار

2-3-5- فشار هوا و اهمیت آن

3-3-5- مقدار فشار هوا

4-3-5- تغییرات فشار هوا

1-4-3-5- ارتباط تغییر فشار با ارتفاع

2-4-3-5- ارتباط تغییر فشار با دما

خود آزماییفصل دوازدهم – بال كشی

1- مقدمه

2- آماده سازی بال

3- Take Off

4- بال كشی در باد صفر

5- بال كشی در شیب ملایم

6- بال كشی در باد زیاد

7- مقررات سایت پروازی

خود آزماییفصل سیزدهم - آشنایی با Take Off و Landing

1- مقدمه

2- برخاست

1-2- Take Off به روش Nil Wind

2-2- Take Off به روش Reverse

3- پرواز

4- فرود

1-4- فرود با سرعت كم

2-4- فرود با سرعت زیاد

5- پیشرفت

خود آزماییفصل چهاردهم – مانورهای پروازی

1- مقدمه

2- مانورS

3- مانورO

4- هدف زنی

5- پایان دوره

6- چشم انداز

خود آزماییكتابنامه

نوع مطلب : کتاب پاراگلایدر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 7 مرداد 1398 12:53 ق.ظ

Thanks a lot! I like this.
drugs for sale online canadianpharmacy canadian medications pharmacy northwest pharmacy canada how safe are canadian online pharmacies canadian drugs trusted pharmacy canada scam canadian pharmacy cialis drugs for sale in canada canadian rxlist
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:38 ق.ظ

Very well voiced of course! .
cialis uk chinese cialis 50 mg generic cialis 20mg uk buy cheap cialis in uk tadalafil 20mg buying cialis in colombia cialis authentique suisse usa cialis online cialis for daily use sublingual cialis online
دوشنبه 27 خرداد 1398 08:27 ب.ظ

You reported it really well.
price cialis best acquistare cialis internet brand cialis generic warnings for cialis low cost cialis 20mg generic cialis at walmart buying cialis overnight usa cialis online buy original cialis 5 mg cialis coupon printable
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:38 ق.ظ

Regards, Quite a lot of posts.

cialis for sale in europa cialis usa cost female cialis no prescription click here to buy cialis tadalafilo cialis 5 mg scheda tecnica cialis 30 day sample buying cialis in colombia we choice cialis pfizer india viagra vs cialis
شنبه 25 خرداد 1398 11:36 ق.ظ

This is nicely expressed! .
cialis pas cher paris cialis 200 dollar savings card bulk cialis when can i take another cialis cialis cipla best buy usa cialis online we choice free trial of cialis cialis prezzo in linea basso best generic drugs cialis cialis uk next day
جمعه 24 خرداد 1398 07:16 ق.ظ

Cheers! I appreciate this!
cialis for bph tadalafilo cialis 100mg suppliers tadalafil 5mg price cialis best cialis patentablauf in deutschland cialis free trial cialis pills boards buying cialis on internet how to purchase cialis on line
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:23 ق.ظ

This is nicely put. .
where to buy cialis in ontario calis safe site to buy cialis online cialis dosage amounts cialis prezzo di mercato cialis patentablauf in deutschland 200 cialis coupon buy name brand cialis on line cialis 5mg prix cialis generique 5 mg
چهارشنبه 22 خرداد 1398 06:00 ب.ظ

No matter if some one searches for his required thing, thus he/she needs to be available that in detail, therefore that thing is maintained over here.
سه شنبه 21 خرداد 1398 09:33 ق.ظ

Superb forum posts, Thanks a lot.
buying cialis overnight cialis billig acquisto online cialis cialis price thailand acheter du cialis a geneve prix cialis once a da cost of cialis per pill compare prices cialis uk pastillas cialis y alcoho rx cialis para comprar
دوشنبه 20 خرداد 1398 04:40 ق.ظ

Fine tips. Thanks!
cialis coupons cialis daily dose generic cialis online cialis generico en mexico cialis daily reviews cialis generico lilly generic cialis pill online cialis with 2 days delivery cialis price in bangalore cialis generic availability
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:15 ب.ظ

With thanks, Fantastic stuff!
cialis 50 mg soft tab cialis 50 mg soft tab cialis lowest price canadian discount cialis cialis 20 mg cut in half viagra or cialis cialis super kamagra cialis 5 mg il cialis quanto costa the best site cialis tablets
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:25 ق.ظ

Whoa all kinds of terrific info.
cialis from canada cialis pills in singapore where cheapest cialis cialis alternative price cialis best cialis coupons cialis tablets recommended site cialis kanada cialis online 5 mg cialis coupon printable
دوشنبه 12 آذر 1397 11:29 ق.ظ

You suggested this very well!
tadalafil 5mg rezeptfrei cialis apotheke cialis cipla best buy cialis lowest price the best choice cialis woman cialis manufacturer coupon if a woman takes a mans cialis buy cialis uk no prescription viagra cialis levitra cialis generisches kanada
دوشنبه 12 آذر 1397 12:00 ق.ظ

Many thanks! I like it.
cialis 10mg prix pharmaci only here cialis pills how to purchase cialis on line generic low dose cialis cialis alternative cialis manufacturer coupon cialis tadalafil online generic cialis with dapoxetine wow look it cialis mexico cialis bula
جمعه 9 آذر 1397 11:31 ب.ظ

Incredible plenty of useful information!
cialis tadalafil online cialis prices acheter cialis meilleur pri cialis para que sirve online cialis cialis 20 mg cut in half cialis tablets australia only best offers 100mg cialis buy original cialis generic for cialis
جمعه 9 آذر 1397 11:47 ق.ظ

Regards, I like it.
cialis kaufen cialis kamagra levitra cialis generique cialis 05 cialis tablets for sale only now cialis 20 mg wow cialis 20 cialis 200 dollar savings card american pharmacy cialis discount cialis
جمعه 9 آذر 1397 12:28 ق.ظ

Nicely spoken indeed! .
40 mg cialis what if i take cialis patent expiration 5 mg cialis coupon printable cialis diario compra canadian discount cialis fast cialis online cialis rckenschmerzen cialis usa cost cialis prezzo in linea basso cialis arginine interactio
چهارشنبه 18 مهر 1397 11:17 ب.ظ

Wow all kinds of great data!
buy levitra 10mg vardenafil 20mg levitra 20 mg levitra prices cheap 20mg levitra levitra 20 mg levitra without a doctor prescription levitra without a doctor prescription vardenafil 20mg buy levitra generic
دوشنبه 9 مهر 1397 11:40 ب.ظ

You've made your position pretty clearly..
tadalafil 20mg cialis generico lilly achat cialis en itali cialis generic cialis bula buying cialis overnight sublingual cialis online canadian discount cialis cialis italia gratis buy cialis
شنبه 7 مهر 1397 06:27 ب.ظ

You said it nicely..
viagra vs cialis vs levitra buy generic cialis 5 mg cialis coupon printable cialis dosage cialis 5mg prix acquisto online cialis cialis wir preise female cialis no prescription order generic cialis online cialis herbs
جمعه 6 مهر 1397 06:01 ب.ظ

With thanks, I enjoy this!
canadian cialis american pharmacy cialis online cialis cost of cialis per pill fast cialis online try it no rx cialis cialis en 24 hora prezzo cialis a buon mercato cialis patentablauf in deutschland we choice cialis pfizer india
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:41 ب.ظ

Thank you. Plenty of write ups.

cialis 5 mg schweiz cialis per paypa 40 mg cialis what if i take pastillas cialis y alcoho canadian drugs generic cialis cialis patentablauf in deutschland buy cialis online nz generic cialis at walmart cialis therapie cialis taglich
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:09 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
cialis generic wow cialis tadalafil 100mg tadalafil 20 mg click here cialis daily uk buy online cialis 5mg cialis daily dose generic cialis patent expiration rezeptfrei cialis apotheke when can i take another cialis non 5 mg cialis generici
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:23 ب.ظ

Useful forum posts. Cheers!
canadian pharcharmy online top rated canadian pharmacies online canadian medications by mail drugs for sale usa trust pharmacy canada canadian pharmacy online 24 drugs for sale online online canadian pharmacy canadian pharmaceuticals for usa sales discount canadian pharmacies
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:25 ق.ظ

Nicely put, Cheers!
cialis generika cialis qualitat viagra vs cialis vs levitra cialis online deutschland cialis alternative cialis authentique suisse cialis pas cher paris dosagem ideal cialis generic cialis in vietnam cialis patentablauf in deutschland
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:26 ق.ظ

Kudos, Awesome information.
order viagra online where to buy viagra for women where buy viagra viagra price uk buy viagra europe get viagra prescription online lowest price viagra how to buy viagra online without prescription buy real viagra cheap viagra pharmacy viagra
یکشنبه 21 مرداد 1397 07:31 ب.ظ

Wow a lot of valuable information!
cialis generico lilly i recommend cialis generico where do you buy cialis cialis generico postepay free generic cialis cialis alternative cialis online holland cialis dosage amounts cialis dosage cialis sale online
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:26 ق.ظ

Kudos. I like this!
only now cialis for sale in us cialis 100mg suppliers generic cialis pro best generic drugs cialis generic cialis generic cialis at walmart buy cialis sample pack cialis therapie prices on cialis 10 mg generic cialis levitra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 12:51 ق.ظ

You revealed that terrifically!
viagra super active where can i buy generic viagra online safely sildenafil and viagra order viagra usa how do you buy viagra viagra cheap levitra buy uk viagra get prescription for viagra how do i buy viagra online viagra alternatives
جمعه 17 فروردین 1397 05:15 ب.ظ

Really a good deal of excellent knowledge!
cialis without a doctor's prescription cialis uk cialis 5mg prix cialis canadian drugs tadalafil 20mg cialis generika in deutschland kaufen how to buy cialis online usa cost of cialis cvs cialis 20 mg effectiveness cialis canada
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :